Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 343/2015 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Braniborskiej 51

WYKAZ   nr    343/2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 20.07.2015r. do 10.08.2015r.

 

       

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1

 

Ulica

Braniborska 51

 

 

 

2129

 

92/1

92/7

 

457

 

Nieruchomość niezabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska” w Szczecinie -Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr XV/414/07 z dnia 19 listopada 2007r. (Dz.Urz.W.Zach. z dnia 2008r. Nr 2 poz.39). Teren elementarny Z.G.5054.MN,U: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza
i szeregowa z dopuszczeniem usług wbudowanych

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza i szeregowa z dopuszczeniem usług wbudowanych

 

141 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.