Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 169/2013 dot. nieruchom.gruntowej przezn. do sprzedaży w drodze przetargu łącznego, włączonej w obszar SSE EURO - PARK MIELEC.

WYKAZ  Nr 169/2013

 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC.

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. od 15.04.2013 r. do 06.05.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

opcjonalnie: Termin i sposób zagospodarowania

1.

Ul. Kniewska

 

4002

7/9

 

37729

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe

2.117.000,00

Brak Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

 

 

 

 

 

 

   UWAGI:

1. Cena netto nieruchomości gruntowej stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w granicach zbywanej nieruchomości

3. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami.

4. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

5.Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych, Agencji Rozwoju Przemysłu przysługuje prawo    pierwokupu nieruchomości. W związku z powyższym, z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane  w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.