Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 98/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Uranowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(12/5, 16/5 obr. 4086)

 

Wykaz nr 98/2017

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Uranowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC
(Podstrefa Szczecin), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego.

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 04.12.2017 r. do 25.12.2017 r.

Lp.

Położenie

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

w zł

numer księgi wieczystej

numer obrębu

numery

działek

Sposób zagospodarowania

1.

Osiedle Dąbie – Trzebusz

 

4086

12/5

16/5

21512

Nieruchomość gruntowa

Zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa, składy, stacje transformatorowe oraz wody powierzchniowe śródlądowe – ciek Żołnierska Struga.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-Trzebusz” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LII/1374/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 116 poz. 2154).

Teren elementarny D.D.6021.U,P,S,E,WS

1 200 000,00

(jeden milion dwieście tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

  4. Teren nieruchomości został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 11.02.2016 r., poz. 173 z późn. zm.

  5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1010) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

  6. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.

  7. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 38/2016 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni w dniach od 23.05.2016r. do 13.06.2016r.

  8. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.