Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

WYKAZ NR 80/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w rejonie ulicy Wędrownej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczoneg

WYKAZ Nr 80/2017

 

Dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 28.08.2017 r. do 18.09.2017 r.

 

 

 

 

 

Adres nieruchomości

 

 

 

Nr księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości

wg katastru nieruchomości

 

 

 

Pow. w m2

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

 

 

Cena nieruchomości netto

w zł

Nr obrębu

Nr działki

 

Rejon ulicy Wędrownej

 

 

 

 

4198

 

289/5

 

319

 

Działka gruntu niezabudowana

 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wody powierzchniowe śródlądowe

------------------------------

poprawa warunków zagospodarowania jednej z  nieruchomości przyległych, stanowiących działki z obrębu 4198 o numerach: 340, 237/19, 237/22   

 

 

34.200,00

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony podatek VAT – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług - płatne nie później, niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  3. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.