Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 364/2013 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Szczerkowej, Żurawiej, Kruczej

Wykaz nr      364/2013

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  15.07.2013 r. do  05.08.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

rejon ulic: Szczerkowej, Żurawiej, Kruczej

 

 

 

3095

 

 

92/22

 

538

 

nieruchomość gruntowa

 

 90 000,00

zabudowa usługowa z zakresem usług : gastronomia, handel

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Park Brodowski” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXVIII/944/09   Rady Miasta Szczecin z dnia  7 września  2009 r. (DZ. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 69, poz. 1863 z dnia 13 października 2009r.),        Teren elementarny P.Z.2201.U.

--------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.