Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 781 /2014 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Rymarskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 781 /2014

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 08.12.2014 r do 29.12.2014 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Rymarska 126

 

4183

 

 

15/5

 

 

786

Nieruchomość gruntowa

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nie obniżających standard warunków mieszkaniowych

 

Obowiązuje Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże

zmiana D. 48

uchwalony Uchwałą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r.

(Dz. Urz.Woj.Szcz. nr 10 poz. 61 z dnia 23.04.1998 r.)

 

Teren elementarny:

 D.K.06 RM

 

71 000,-

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.