Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 193/2013 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Szczecinie w rejonie ul. Polickiej

Wykaz nr  193/2013

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 29.04.2013 r. do 20.05.2013 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

w rejonie ulicy Polickiej

 

3203

34/4

 

41/1

 

     196

 

13749

13945

Nieruchomość gruntowa

pod zabudowę usługową obiektami handlu i usług o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,                 stacje transformatorowe

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Bajeczna” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr IX/165/11

z dn. 27.06.2011  r. (Dz. Urz. W. Zach.    z 2011 r. Nr 85 poz. 1578).

Teren elementarny P.T.2029.U,UC/E wydzielenie 1.U/UC oraz 2.U/UC

 

4.650.000,00

Pod zabudowę zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa jest sprzedawana.

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości gruntowej (netto) uwzględnia ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.