Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 202/2015 dot. nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Sarniej - działki 41/26, 73/1, 73/2 obręb 3080 przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr  202 /2015

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  18 maja 2015 r. do  08 czerwca 2015 r.

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

 

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

3080

 

 

41/26

 

 560

 

nieruchomość gruntowa

 

 

 

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXII/624/05    z dn, 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 22,   poz. 417), zmiana planu pod nazwą „Warszewo 3”-

Uchwała Rady Miasta Szczecin

Nr XXXVIII/943/09 z dnia

07 września 2009r.

Teren elementarny P.W.01.010.MJ.

Zgodnie z przeznaczeniem

110 000,00

 

2.

 

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

 

3080

 

 

73/1

 

639

nieruchomość gruntowa

125 000,00

 

3.

 

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

 

3080

 

 

73/2

 

 587

nieruchomość gruntowa

115 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.