Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 255/2015 dotyczący nieruchomości połozonej przy ul. Bałtyckiej 27c

WYKAZ   nr   255/2015

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 15.06.2015r. do 06.07.2015r.

 

       

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ul. Bałtycka 27c

 

 

 

 

4098

 

33/4

55/1

 

 

3347

 

Nieruchomość zabudowana

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” -Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. – tekst jednolity (Dz.Urz.W.Zach. poz. 4534, Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r.), Teren elementarny: D.W.1167.UH,UZ
o następującym przeznaczeniu: zabudowa usługowa handlu, zdrowia i opieki społecznej. Dopuszcza się usługi w zakresie: handel detaliczny lub hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, gabinety lekarza rodzinnego i gabinet zabiegowy, specjalistyczne gabinety lekarskie, usługi pielęgniarskie, żłobek.

Zabudowa usługowa handlu, zdrowia i opieki społecznej.

Dopuszcza się usługi w zakresie: handel detaliczny lub hurtowy w obiektach o powierzchni użytkowej do 400 m2, gabinety lekarza rodzinnego i gabinet zabiegowy, specjalistyczne gabinety lekarskie, usługi pielęgniarskie, żłobek.

 

393 000,00 zł

 

       w tym:

- cena budynku na działce 33/4 z obr. 4098:

71 447,- zł

- cena nieruchomości gruntowej – działek 33/4 i 55/1 z obr. 4098:

 

321 553,- zł

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.