Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 35/2018, teren inwestycyjny położony w rejonie ul. Ostrowskiej, działki nr: 16/5, 16/6, 16/7, 16/11, obr. 3030 przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

WYKAZ   nr    35/2018

 

                       dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni


                      tj. w dniach  od  18.06.2018 r.  do  09.07.2018 r.                         

 

 

 

Położenie nieruchomości, oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

[m2]

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

[ zł]

 
 

 

teren inwestycyjny położony w rejonie ulicy Ostrowskiej stanowiący działki:

 

dz. nr 16/5 obręb 3030

pow. 3724 m2

 

 

 

dz. nr 16/6  obręb 3030

pow. 3404 m2

 

 

 

dz. nr 16/7 obręb 3030

pow. 3403 m2

 

 

 

dz. nr 16/11 obręb 3030

pow. 8265 m2

KW: SZ1S/00223631/3

 

 

 

 

 

Powierzchnia łączna:

 

 

18796

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Nieruchomości stanowiące działki nr 16/5, 16/6, 16/7 z obrębu 3030 zgodnie z  Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa - Łączna” (uchwalonym Uchwałą Nr XXI/560/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r.) zawierają się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.3048.MW,U  przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
z dopuszczeniem usług.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 16/11 z obrębu 3030 zawiera się
w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem P.Z.3048.MW,U w wydzieleniu  1.MW/ZP, dla którego dopuszcza się wydzielenie terenu dla zieleni urządzonej.

---------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.000.000,00

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI:  

 

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą w przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości  uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości  w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż działki nr 16/11,
   obr. 3030 zwolniona jest z podatku VAT.
  2. Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży terenu stanowiącego działki nr: 16/5, 16/6, 16/7, obr. 3030  zostanie doliczony podatek VAT; zgodnie z przepisami ustawy
   o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.