Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 87/2019 dot. nieruchomości gruntowej zbudowanej położonej przy ul. Studziennj, działka nr 31, obręb 3033 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

 

Wykaz Nr 87/2019

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od21.10.2019 r. do11.11.2019 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

ULICA

STUDZIENNA

 

3033

(Nad-Odrą 33)

 

31

 

2944

Nieruchomość gruntowa

zabudowana

 


Pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną                         z dopuszczeniem usług wbudowanych

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Grzymińska”                            w Szczecinie

Uchwała Rady Miasta Szczecin                         

Nr XXXIII/889/17 z dn. 12.09.2017 r.                           (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn.12.10.2017 r., poz. 4120).

Teren elementarny: P.Z.6004.MW,U.

 

 1 106 000,00 zł

 

(słownie: jeden milion sto sześć tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

        

          UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo  w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.