Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 81/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Herbacianej, dz. nr 293/8, 62/24 z obrębu 4198, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

WYKAZ nr 81/2019

 

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 07.10.2019r. do 28.10.2019r.

 

 

Adres nieruchomości

 

Księga Wieczysta

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

[m2]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

------------------------------------------------------------------------  

Sposób  zagospodarowania

Cena

Nieruchomości

netto

[ zł]

Nr obrębu

Nr dz. ewid.

Rejon ulicy Herbacianej

 

KW Nr SZ1S/00209802/9

4198

293/8 i 62/24

1386

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Dla nieruchomości obowiązuje uchwała Nr XXXIX/483/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 października 1997 r. w sprawie zmian planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Płonia Śmierdnica
 w Szczecinie. Nieruchomość położona jest w obszarze
o symbolu PS.05 w granicach terenu elementarnego D.J.18.04.MJ o następujących ustaleniach:

 1. Funkcja dominująca – mieszkalnictwo jednorodzinne
  w zabudowie wolnostojącej.
 2. Zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
  i małych domów mieszkalnych.

------------------------------------------------------------------------------ 

Zgodnie z przeznaczeniem

203 000,00

(słownie: dwieście trzy tysiące)

 

UWAGI:  

 1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
 4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.