Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 2 /2020 dot. nieruchomości gruntowej,przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Średniej 16, dz. 78/2 i 79/1 obręb 3006

Wykaz nr2/2020r.

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 13.01.2020r. do 03.02.2020r. 

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Średnia 16

-------------

3006

78/2

79/1

 

216

50

266

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów” (Uchwała Nr LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2006 r.) i leży w terenie elementarnym P.B.1012.U z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.

Dopuszczalny zakres usług: finanse, handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów z wyłączeniem mechaniki samochodowej, opieka zdrowia, turystyka.

80 000,00

 

(słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 0/00)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.