Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz 60/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/2 obr. 4014)

Wykaz nr 60/2017

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin - kompleks 7),

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 26.06.2017 r. do 17.07.2017 r.

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena (netto)

nieruchomości

 [zł]

nr

księgi wieczystej

nr obrębu

nr

działki

1

Osiedle

Wielgowo–Dunikowo

SSE kompleks 7,

Obszar 1

 

4014,

Dąbie 14

66/2

14 625

nieruchomość gruntowa

obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe

730 000,00

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Nieruchomość jest położona w terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1373/10Rady Miasta Szczecina z dnia 25.10.2010 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 116 poz. 2153 z dnia 24.11.2010 r.)w terenie elementarnym o symbolu D.W.4005.P,U,E.
  5. Teren nieruchomości został włączony w obszarSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762 ). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 11 lutego2016 r. poz. 173 ze zm.
  6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
  7. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności wSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej
    o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.