Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 43/2018 dot. nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Edmunda Bałuki 14, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Wykaz nr   43 /2018

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków przeznaczonych do likwidacji  w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  16.07.2018 r.  do  06.08.2018 r.

 

Adres

Nieruchomości

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

nr obrębu

nr dz. ewid.

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej

netto

Stawki procentowe opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

 

pierwsza

kolejne

 

 

Ulica Edmunda Bałuki 14

(dawniej Obrońców Stalingradu 14)

W związku z Ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego   z dnia 2 września 2016r. Zarządzeniem zastępczym  Nr 4/2017 Wojewody Zachodniopom.  z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniono dotychczasową nazwę ulicy z „Obrońców Stalingradu” na „Edmunda Bałuki”

 

 

 

1035

10

 

 

5768

 

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o łącznej powierzchni użytkowej 3155,40 m2  po byłej Szkole Podstawowej Nr 54  im. Janusza Korczaka przeznaczonymi do likwidacji.

 

 

5 620 001,00

(pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy jeden)

w tym:

cena nieruchomości gruntowej:

                    5 620 000,00

cena budynków:      1,00

 

 

 

25%

 

 

3%

 
 

Przystępujący do przetargu będzie zobowiązany:

- zawrzeć umowę przedwstępną z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Prawobrzeże Spółka z o.o.  na nabycie działki   nr 212  z obrębu 1035i działki nr 211  z obrębu 1035 przeznaczonej pod drogę wewnętrzną (teren 1.KDW);

- przedstawić m.in. sposób zabudowy  i  zagospodarowania nieruchomości będącej własnością GMS – działki nr 10 z obrębu 1035 oraz nieruchomości  przyległych działki nr  212  z obrębu 1035i działki nr   211 z obrębu 1035przeznaczonej pod drogę wewnętrzną(teren elementarny 1.KDW.) będących w użytkowaniu wieczystym TBS Prawobrzeże Spółka z o.o. - w formie „Koncepcji projektowej”wykonanej zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” Uchwała Nr XXIII/596/08   Rady Miasta Szczecin  z dnia  16 czerwca  2008r. i uchwalonymi zmianami pod nazwą „Centrum- Plac Odrodzenia 2” (Uchwała Nr XXIII/535/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r.)- teren elementarny S.C.2009.MC., oraz wskazanym sposobem zagospodarowania:

- zabudowa kamienicowa nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” wraz ze zmianami „Centrum- Plac Odrodzenia 2”, w tym ustaleniami funkcjonalnymi: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa przy czym zabudowę frontową należy kształtować jako przylegającą do budynku przy ul. Edmunda Bałuki 13, o maksymalnej szer. frontu –22 m,                  

- likwidacja  budynków szkoły przy ul. Edmunda Bałuki 14; 

- urządzenie drogi wewnętrznej (teren  1.KDW) - działka  nr  211  z obrębu 1035.

1. Przeznaczenie nieruchomości - działki nr 10 z obrębu 1035 w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Szczecinie przy ul. Edmunda Bałuki14 leży w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Centrum–Plac Odrodzenia”(Uchwała Nr XXIII/596/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca  2008r.)  wraz z uchwalonymi zmianami pod nazwą „Centrum- Plac Odrodzenia 2” (Uchwała Nr XXIII/535/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 października 2016 r.), w terenie elementarnym S.C.2009.MC  o przeznaczeniu: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo-usługowa, usługowa,droga wewnętrzna określona na rysunku planu 1.KDW.

2. Cel oddania gruntu w użytkowanie wieczyste:wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa, zgodnie  z „Koncepcją projektową”stanowiącą element oferty przetargowej;

3. Sposób  zagospodarowania nieruchomości:  pod zabudowę zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i koncepcją zabudowy i zagospodarowania terenu wyłonioną w przetargu, która stanowić będzie załącznik do aktu notarialnego;

- zabudowa kamienicowa nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac Odrodzenia” ze zmianami „Centrum- Plac Odrodzenia 2”, w tym ustaleniami funkcjonalnymi: wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, usługowa; przy czym zabudowę frontową należy kształtować jako przylegającą do budynku przy ul. Edmunda Bałuki 13 o maksymalnej szerokości frontu – 22m,                   

- likwidacja  budynków szkoły przy ul. Edmunda Bałuki 14.

4. Sposób korzystania z nieruchomości– zgodnie z celem  oddania gruntu w użytkowanie wieczyste opisanym w pkt.2.

Sposób korzystania z nieruchomości zostanie wpisany do umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste i ujawniony  w księdze wieczystej.

5. Termin zakończenia zabudowy - w ciągu  4  lat  od dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Za spełnienie tego warunku uważa się wykonanie stanu surowego zamkniętego obiektów (obiektu) przewidzianych do realizacji, zgodnie z pozwoleniem na budowę wydanym  w oparciu o projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie całej nabywanej nieruchomości zgodnie z „Koncepcją projektową”stanowiącą element oferty przetargowej.

UWAGI:

1. Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Przetarg przeprowadza się łącznie na grunt  i budynki. Cena osiągnięta w przetargu będzie podstawą do ustalenia ceny za budynki i ceny za grunt z zachowaniem proporcji wynikającej z ceny wywoławczej.
Cena gruntu będzie stanowić podstawę do naliczenia pierwszej i rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

2. Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostanie naliczony podatek VAT zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

3. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U.  z 2017 r. poz.1221 ze zm. art.43 ust.1 pkt.10a  sprzedaż budynków jest zwolniona  z podatku VAT.

4. Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:

a. pierwsza opłata oraz naliczony podatek VAT płatne są nie później niż do dnia   zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,

b. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wraz z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień płatności ,  płatne są przez 98 lat i są wnoszone z góry do 31 marca każdego roku kalendarzowego,

c. wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej może  być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Cena budynków ustalona w przetargu, płatna jest przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

6. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo  w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.

7. Anuluje się Wykaz  nr  156/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,  przeznaczonej do oddania  w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat wraz ze sprzedażą budynków przeznaczonych  do likwidacji  w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego wywieszony  do publicznej wiadomości w dniach od 09 kwietnia 2015 r.  do 30 kwietnia 2015 r.