Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 5/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Sz-e przy ul. Kluczborskiej - dz. nr 15/4 z obr. 4183

Wykaz nr 5 /2020

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 20.01.2020 r. do 10.02.2020 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Kluczborska

 

4183

 

 

15/4

 

 

1142

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
z dopuszczeniem usług nie obniżających standard warunków mieszkaniowych

Obowiązuje Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Prawobrzeże zmiana D. 48 uchwalony Uchwałą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r.

(Dz. Urz.Woj.Szcz. nr 10 poz. 61 z dnia 23.04.1998 r.)

 

Teren elementarny:

 D.K.06 RM

 

130 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym służebność gruntową prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.