Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 476/2015 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Wiślanej 41 przeznacoznej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicoznego

Wykaz nr    476    /2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 02.09.2015 r. do 23.09.2015 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Wiślana 41

 

4092

123/2

590

Nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo (Uchwała Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24.04.2006 r.; Dz. Urz. Woj. Zach. poz. 4534 z dn. 19.12.2013 r.)

Teren elementarny D.W.1070.MN

74 000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.