Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 366/2012 dot. nieruchomości gruntowychj przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie.

Wykaz nr 366/2012

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego  

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.07.2012 r. do 30.07.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Bałtycka

 

4098

61/13

886

nieruchomość gruntowa

pod zabudowę usługową

 

obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin
Nr LV/1025/06 z dn. 24.04.2006r.
(Dz. Urz. Woj. Zach. z  2006r. Nr  75 poz. 1326), zmieniony

Uchwałą Rady Miasta LI/1316/10 z dn.27.09.2010r.

(Dz. Urz. Woj. Zach. z  2010r. Nr 106 poz. 1892)

Teren elementarny D.W.1158.U

181.000,-

2.

ul. Bałtycka

 

4098

61/14

870

nieruchomość gruntowa

178.000,-

3.

ul. Bałtycka

 

4098

61/15

1194

nieruchomość gruntowa

244.000,-

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.