Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 590/2014 dot. nieruch. stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przezn. do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ogr. poł. przy ul. Somosierry, dz. nr 58/1 i 59/1, obr. 2075

WYKAZ   nr    590/2014

dotyczący nieruchomości  gruntowej  stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
                   tj. w dniach od  22.09.2014r. do 13.10.2014r.                 

        

 

 

Lp.

 

Adres nieruchomości

 

 

Nr KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości  

---------------------------------------------------------------------------------

sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

 

ul. Somosierry

 

 

 

 

2075

 

 58/1, 59/1

 

927

 

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu „Pogodno – Somosierry” w Szczecinie uchwalony uchwałą
nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25.02.2013 r. (Dz. Urz. W. Zach. poz.1202) i znajduje się w terenie elementarnym Z.P.4027.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Zgodnie z ustaleniami kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu obowiązującymi dla ww. terenu elementarnego, na
dz. nr 59/1 i 58/1 dopuszcza się wyłącznie zabudowę parterową: garażową i gospodarczą o maksymalnej pow. zabudowy do 40% w granicach działki budowlanej.

---------------------------------------------------------

Zabudowa garażowa lub gospodarcza

 

 

 

 

254.000,00

 

 

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.