Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 95/2017 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Piskorskiego 22 - działka nr 43 z obrębu 4049 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 95/2017

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 13.11.2017r. do 04.12.2017r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto zł

KW

obręb

działka

Sposób zagospodarowania

1.

Ul. Piskorskiego 22

 

4049

43

2035

nieruchomość gruntowa

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wiosenna – Zimowa” uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/890/17 Rady Miasta Szczecin  z dnia 12.09.2017r. i leży w granicach terenu elementarnego D.S.2206.U,P o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Zgodnie z przeznaczeniem

475 000,00

(słownie: czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 05 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
  4. Niniejszym wykazem anuluje się Wykaz Nr 85/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach 9.10.2017r. do dnia 30.10.2017r.