Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 40/2018 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 172, 196/1, 77/3 z obrębu 4090, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 40/2018

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.07.2018 r. do 30.07.2018 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

w  rejonie ul. Wesołej oraz ul. Zaułek Sikoreczki

(Osiedle Wielgowo-Sławociesze)

SZ1S/00198691/6

4090

172, 196/1, 77/3

860

niezabudowana nieruchomość gruntowa

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, w szczególności obsługa firm i klientów (dopuszczenie nie dotyczy usług motoryzacyjnych) oraz  handel detaliczny w lokalach o powierzchni użytkowej do 100 m², z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych.

Nieruchomość objęta jest uchwałą nr LV/1025/06  Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie  (t. j. Dz. Urz. Woj. z 2013 poz. 4534)

Teren elementarny D.W.1111.MN,U

90 000,00

(dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.