Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 504/2013 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Wesołej - działka nr 44 z obr. 4089 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ   nr   504/2013

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 16.09.2013r. do 07.10.2013r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ulica Wesoła

 

 

 

4089

 

44

 

1160

 

Nieruchomość gruntowa

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług

 

Nieruchomość leży w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo”, uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 24.04.2006r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 75 z dn. 07.07.2006r.) wraz ze zmianami pod nazwą „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo-2” uchwalonego Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010r i położona jest w terenie elementarnym D.W.1136.MN,U o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług. Dopuszcza się usługi w zakresie: obsługa firm i klientów (dopuszczenie nie dotyczy usług motoryzacyjnych), handel detaliczny w lokalach o powierzchni użytkowej 100 m2
z wyłączeniem  sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów samochodowych.

 

106 500,-

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.