Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 76/2019 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, objętych SSE EURO-PARK MIELEC, położonych w rejonie ul. Wolframowej w Szczecinie

Wykaz nr 76/2019

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, położonych w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.09.2019 r. do 07.10.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Udział

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

(zł)

numer obrębu

numer działki

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Wolframowej

 

Osiedle Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo

SZ1S/00236106/8

4014

67/1

7674

1/1

Niezabudowana działka gruntu

Obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, wody śródlądowe ciek „Żołnierska Struga”, stacje transformatorowe.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LII/1373/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2010 r. Nr 116 poz. 2153).

Teren elementarny: D.W.4006.P,U,WS,E

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

1 015 000,00

(jeden milion piętnaście tysięcy złotych)

2.

SZ1S/00236110/9

4014

67/4

13579

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 675 000,00

(jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

3.

SZ1S/00236111/6

4014

67/5

6162

1/1

Niezabudowane działki gruntu

760 000,00

(siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych)

SZ1S/00187016/1

67/2

1741

1/4

4.

SZ1S/00236112/3

4014

67/6

7536

1/1

Niezabudowane działki gruntu

919 000,00

(dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych)

SZ1S/00187016/1

67/2

1741

1/4

5.

SZ1S/00236114/7

4014

67/7

7913

1/1

Niezabudowane działki gruntu

963 000,00

(dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)

SZ1S/00187016/1

67/2

1741

1/4

6.

SZ1S/00236115/4

4014

67/8

8007

1/1

Niezabudowane działki gruntu

974 000,00

(dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych)

SZ1S/00187016/1

67/2

1741

1/4

7.

SZ1S/00226514/8

4014

65/5

14994

1/1

Niezabudowana działka gruntu

1 979 000,00

(jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

 

  1. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości i stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
  4. Teren nieruchomości został włączony w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 114, poz. 762). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 2018 r., poz. 785.
  5. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 482 z późn. zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi pod warunkiem nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
  6. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji polegającej na zabudowie nieruchomości, który ustala się na 4 lata od daty zawarcia umowy sprzedaży. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
  7. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.
  8. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 89/2017 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 23.10.2017 r. do 13.11.2017 r.