Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz 59/2017 dot. nieruchomości poł. w rej. ul. Wolframowej w Szczecinie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łączneg(dz. 66/1 obr. 4014)

Wykaz nr 59/2017

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Wolframowej, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin - kompleks 7),

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 26.06.2017r. do 17.07.2017r.

 

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

Cena (netto)

nieruchomości

 [zł]

nr

księgi wieczystej

nr obrębu

nr

działki

1

Osiedle

Wielgowo–Dunikowo

SSE kompleks 7,

Obszar 1

 

4014,

Dąbie 14

66/1

10 400

nieruchomość gruntowa

obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe

520 000,00

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Nieruchomość jest położona w terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1373/10Rady Miasta Szczecina z dnia 25.10.2010 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 116 poz. 2153 z dnia 24.11.2010 r.)w terenie elementarnym o symbolu D.W.4005.P,U,E.
  5. Teren nieruchomości został włączony w obszarSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762 ). Tekst jednolity rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej – Dz. U. z 11 lutego2016 r. poz. 173 ze zm.
  6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
  7. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności wSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej
    o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.