Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 345/2013 dot. zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Osadników 9 w Szczecinie.

Wykaz nr   345/2013

dotyczący zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 08.07.2013r. do 29.07.2013r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Osadników 9

 

3057

116

706

nieruchomość gruntowa

zabudowana

 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

część działki zawiera się w obszarze objętym zmianą P.20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, uchwaloną Uchwałą Nr XLIII/541/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23.02.1998r. ( Dz. Urz. Woj. Szcz. z dnia 14.04.1998r. Nr 8 poz. 56) i znajduje się
w terenie elementarnym o symbolu P.T.10.MN o funkcji dominującej – mieszkalnictwo. Pozostała część działki nie posiada obecnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

120.000,-

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku.   
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.