Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

WYKAZ NR 25/2021 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej dz. nr 14/13, nr 43/4 obr. 3203 poł. w Szczecinie w rej. ul. Nad Stołczynką

 

                                        

 

Wykaz nr 25/2021

Dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od24.05.2021 r. do14.06.2021 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

REJON

ULICY

NAD STOŁCZYNKĄ

SZ1S/00251014/7

3203

(Nad-Odrą 203)

 

14/13

 

  43/4

 

 

 

 

1483

 

21350

22833

 

 

Nieruchomość gruntowa

niezabudowana

 

 

Pod produkcję, usługi, magazyny   i składy

 

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego                          „Stołczyn-Bajeczna” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr IX/165/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27.06.2011 r. (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20.07.2011 r. Nr 85 poz. 1578) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: P.T.2036.P,U dla którego plan ustala funkcję dominującą: pod produkcję, usługi, magazyny i składy

 

3 100 000,00

(słownie:  trzy miliony sto tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości gruntowej osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.