Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 524/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Modrej 78

 

 

WYKAZ   nr   524/2012

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

                    Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od 22.10.2012r. do 12.11.2012r.

 

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

nr

obrębu

 

nr dz. ewid.

 

1.

 

Modra 78 

 

 

 

2044

 

59/5

 

 

1178

 

Nieruchomość    gruntowa

Nieruchomość objęta jest zmianą Z.64 należącą do II edycji zmian Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwaloną przez Radę Miasta Szczecina Uchwałą Nr III/349/99 z dnia 26 kwietnia 1999r. (Dz.Urz.W.Zach. z 1999r. Nr 26,  poz.425)
   

Teren elementarny Z.B.03 o ustaleniu ogólnym: przeznaczenie pod zainwestowanie miejskie

 

przeznaczenie pod zainwestowanie miejskie

 

 

351 000,-

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.