Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 736/2014

WYKAZ   nr     736/2014

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 18.11.2014r. do 09.12.2014r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Ul. Samopomocy Chłopskiej 22

 

 

 

 

 

4101

 

28/4

 

1345

 

Nieruchomość gruntowa

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” - Uchwała Rady Miasta Szczecina Nr LV/1025/06 z dnia 24 kwietnia 2006r. – tekst jednolity (Dz.Urz.W.Zach. poz. 4534, Obwieszczenie Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r.), w terenie elementarnym D.W.1237.MN,U  i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z dopuszczeniem usług.

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojącą z dopuszczeniem usług

.

 

151 000,-

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu, przewidzianą do ustanowienia w umowie zbycia nieruchomości.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.