Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 72/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Skrajnej, działka numer 37/2 z obrębu 4092, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz nr 72/2019

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.09.2019 r. do 30.09.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Skrajna

SZ1S/00182041/0

4092

37/2

537

Niezabudowana działka gruntu

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie, którego tekst jednolity ogłoszony został obwieszczeniem Nr 12/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 listopada 2013r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013r., poz. 4534).

Teren elementarny: D.W.1079.MN,U

65 000,00

(sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

  1. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości i stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.