Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 52/2017 dotyczący nieruchomości położonej przy ul. Agnieszki - dz. nr 3/2 z obr. 4159

WYKAZ   nr  52/2017

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze

przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od  12.06.2017 r. do  03.07.2017 r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

 

1.

 

 

Rejon

ulicy Agnieszki

 

 

 

 

4159

 

3/2

 

2649

 

Nieruchomość niezabudowana

Dla nieruchomości obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kijewko-Świętochowskiego” w Szczecinie, uchwalony Uchwałą Nr LII/1375/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010r. (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 116, poz. 2155 z dn. 24.11.2010r.). Nieruchomość położona jest w obszarze terenu elementarnego D.B.5002.U,MN,ZI o ustaleniach funkcjonalnych:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa  z dopuszczeniem lokali mieszkalnych oraz zieleń izolacyjna.

2) dopuszczalny zakres usług:

a) handel w lokalach o powierzchni użytkowej do 200 m2,
z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i gazu płynnego do pojazdów mechanicznych,

b) obsługa firm i klientów z wyłączeniem działalności związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży lub pacjentów obiektów usług zdrowia oraz z wyłączeniem warsztatów mechaniki pojazdowej,

c) gastronomia;

3) w odległości większej niż 100 m od zewnętrznej skrajnej jezdni autostrady dopuszcza się wprowadzenie jednego lokalu mieszkalnego wbudowanego w budynek usługowy;

4) zieleń izolacyjna wzdłuż terenu elementarnego D.B.5038.KD.L
(ul. Świętochowskiego).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z mpzp 

 

321 000,-

 UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą netto do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.