Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 93/2019 dot. nieruchomości gruntowej przy ul. Ustowskiej 47- działka nr 53 i 54/1 obręb 1073 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr   93 /2019

dotyczący nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  28 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

 

ul. Ustowska 47

 

SZ1S/00074109/5

 

1073

 

 

53

i 54/1  

 

511+192=703

 

nieruchomość gruntowa

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych, w tym lokali handlowych o powierzchni  sprzedaży do 50m2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Pomorzany–Floriana Krygiera” w Szczecinieuchwalony Uchwałą Nr XL/1158/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz.2624 z 30 maja 2018r.) terenelementarny Z.N.5016.MN,U

 -------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

141 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.