Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 690/2014 dot. nieruchomości położonej przy Al. Piastów 28,29 przezn. do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

Wykaz nr 690/2014

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

 

tj. w dniach od 03.11.2014 r. do 24.11.2014 r.

 

 

Adres

nieruchomości

Nr  KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej

Netto

Stawki procentowe opłat

z tytułu użytkowania wieczystego

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Termin i sposób zagospodarowania nieruchomości

 

pierwsza

 

kolejne

 

Aleja Piastów

       28, 29

 

 

 

 

2156

 

4/17, 4/21

 

4636

 

Nieruchomość gruntowa

zabudowana

Nieruchomość położona jest w obszarze dla którego obowiązuje Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalony przez Radę Miasta Szczecina w dniu 23.02.1998 r. Uchwałą Nr XLIII/540/98 w sprawie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Śródmieście (Dz. Urz. W. Zach. Nr 7
poz. 55). Działki o numerach 4/17 i 4/21
z obrębu 2156 znajdują się w granicach terenu elementarnego oznaczonego w części graficznej planu symbolem S.T.12.UG, dla którego funkcją dominującą są usługi i mieszkalnictwo.

 

            2.410.000,00

w tym:

- grunt: 2.384.240,00

- budynki (wartość materiału  porozbiórkowego): 25.760,00

 

 

25%  

ceny gruntu ustalonej w przetargu

3%

ceny gruntu ustalonej  w przetargu

Pod zabudowę zgodnie  

z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Termin zakończenia zabudowy  5 lat od daty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości gruntowej zabudowanej netto będzie stanowić w przetargu cenę wywoławczą. Cena osiągnięta w przetargu będzie stanowić podstawę do ustalenia ceny sprzedaży budynków oraz  podstawę do naliczenia pierwszej  i rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  2. Do opłat z tytułu użytkowania wieczystego zostanie naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług podatek VAT.
  3. Ustalone w wyniku przetargu: pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego powiększona o podatek VAT oraz cena sprzedaży budynków, płatne są nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej:
  5. opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej powiększone o podatek VAT, płatne są przez 98 lat i są wnoszone z góry do
    31 marca każdego roku kalendarzowego,
  6. wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej może  być aktualizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.