Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 207/2014 dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Gryfińskiej (dz.35/3 z obrębu 4039).

Wykaz nr 207/2014

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 14.04.2014 r. do 05.05.2014 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

rejon ul. Gryfińskiej

 

4039

35/3

7846

Nieruchomość gruntowa

Pod zabudowę usługową, produkcyjną
i magazyny.

Nieruchomość jest położona w terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Lotnisko” w Szczecinie uchwalonym Uchwałą Nr VIII/N/1245/10 Rady Miasta
z 15.07.2010r. (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 80 z 20.08.2010, poz.1497), w terenie elementarnym o symbolu D.D.1054.U,P.

1.067.000,00

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i jest ceną uwzględniającą odpłatność za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu w celu zapewnienia jej dostępu do drogi publicznej ul. Gryfińskiej.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.