Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 64/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej dz. 256/3 z obr. 3076 położonej przy ul. Fińskiej

Wykaz nr 64/2019

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 19.08.2019 r. do 09.09.2019 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

Ul. Fińska

SZ1S/00192503/0

3076

256/3

1525

niezabudowana nieruchomość gruntowa

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” ustanowionym uchwałą nr XXI/561/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskim z 2008 r., nr 51 poz. 1134) nieruchomość leży na terenie elementarnym P.W.2020.MN,U, o przeznaczeniu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca z dopuszczeniem usług.

270 000,00

(dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  3. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.