Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 58/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sz-e, przy ul. Wesołej - dz. nr 46/2, 47 z obr. 4093

Wykaz nr 58/2021

dotyczący zabudowanego terenu inwestycyjnego, stanowiącego własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.08.2021r. do 06.09.2021r.

 

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Wesoła

SZ1S/00186505/9

SZ1S/00186467/0

4093

46/2

47

189

426

615

teren inwestycyjny zabudowany

Teren inwestycyjny objęty jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” (Uchwała Nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006r.) i leży w terenie elementarnym D.W.1114.MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą z wyłączeniem usług

150 000,00

 

(słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/00)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  2. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a i w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.