Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 340/2015 dot. sprzedaży w drodze przetargu łącznego nieruchomości objętej Spec. Strefą Ekonomiczną EURO–PARK MIELEC- poł. w Szczecinie - dz.18/4, 19/4 z obr. 4214.

Wykaz nr 340/2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie, objętej Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK MIELEC (Podstrefa Szczecin - kompleks 6 , obszar 1), przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu łącznego.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.07.2015 r. do 06.08.2015 r.

 

Lp.

Położenie nieruchomości

 

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

łączna

[m2]

Opis nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży

Przeznaczenie nieruchomości, sposób zagospodarowania

 

Cena (netto) nieruchomości

 

[zł]

 

nr

księgi wieczystej

nr obrębu

nr

działki

 

1

Osiedle

Wielgowo–Dunikowo

 

4214, Dąbie 214

18/4, 19/4

 

 

 

12817

nieruchomość gruntowa

obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty usługowe, bazy transportowe

 

 

 

650.000,00

 

 
 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Nieruchomość jest położona w terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Dunikowo” w Szczecinie (Uchwała Nr LII/1373/10Rady Miasta Szczecina z dnia 25.10.2010 r. opublikowana w Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 116 poz. 2153 z dnia 24.11.2010 r.)w terenie elementarnym o symbolu D.W.4005.P,U,E.
  5. Teren nieruchomości został włączony w obszarSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 114, poz. 762 ).
  6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 274 ze zm.) prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Rozwoju Przemysłu. Z osobą, która przetarg wygra, zostanie zawarta umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w przypadku nie wykonania prawa pierwokupu przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
  7. W umowie sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone prawo odkupu przysługujące Gminie Miasto Szczecin w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia inwestycji, określonego w zezwoleniu na prowadzenie działalności wSpecjalnej Strefie Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC. Czas trwania uprawnienia wynosi pięć lat od daty zawarcia umowy sprzedaży. Cena odkupu będzie odpowiadać cenie zapłaconej przez nabywcę pomniejszonej o wartość obciążeń, w szczególności hipotek.
  8. Niniejszym wykazem anuluje się wykaz nr 244/2014 podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w dniach od 30.04.2014 r. do 21.05.2014 r. 

Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.