Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 39/2021 dt. sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej oznaczonej jako 216/6 z obr. 2076 (ul. Fredry)

Wykaz nr 39/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych jako dz. nr 214 z obr. 2076 oraz dz. nr 198 i 24/1 z obr. 2076

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 14.06.2021 r. do 05.07.2021 r.

 

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

 

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

w  rejonie ul. Aleksandra Fredry

SZ1S/00239058/7

2076

216/6

203

niezabudowana nieruchomość gruntowa

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza z dopuszczeniem usług wbudowanych

 

Nieruchomość objęta jest uchwałą nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno -

Somosierry” w Szczecinie.

Teren elementarny Z.P.4094.MN,U

70  000,00

(siedemdziesiąt tysięcy złotych)

poprawa warunków zagospodarowania jednej z  nieruchomości przyległych

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu oraz uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23 % zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.