Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 4/2017dot. nieruchomości gruntowej poł. na Oś. Gumieńce w rejonie ul. Zabużańskiej, działka nr 178/2 obręb 2098 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr  4  /2017

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 09.01.2017r. do  30.01.2017r.

 

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

Osiedle Gumieńce  

rejon ulicy Zabużańskiej   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2098

178/2

603

 

 nieruchomość gruntowa

 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;   dopuszcza się usługi wbudowane

w zakresie obsługi firm

 i klientów

Obowiązuje zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” pod nazwą „Gumieńce- Derdowskiego 2” w Szczecinie,  uchwalonego Uchwałą  Nr VIII/N/1247/10 Rady Miasta Szczecin  

z dnia  15 lipca 2010r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia 20 sierpnia 2010 r.  Nr 80,

poz. 1498)

Teren  elementarny  Z.G.5541.MN,U

--------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

120 000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena nieruchomości netto uwzględnia cenę ustanowienia służebności gruntowych w postaci prawa przechodu i przejazdu zapewniającej działce dostęp      do drogi publicznej.
  4. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.