Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 18/2016 dotyczacy nieruchomiości gruntowej polozonej w rejon ie ul. Goleniowskiej - dz. nr 10/57 z obr. 4506 przeznaczonej do sprzedazy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz nr 18 / 2016

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 16.03.2016 r. do06.04.2016 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

rejon

ul. Goleniowskiej

 

4506

 

10/57

 

876

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa usługowa z dopuszczeniem lokalizacji w terenie elementarnym jednej stacji paliw płynnych i gazu płynnego z obiektami usług towarzyszących.

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna”–

Uchwała Rady Miasta Szczecin  Nr XIII/293/11 z dn, 21.11.2011  r.  (Dz. Urz. W. Zach. z 02.02.2011 r., poz. 1497).

Teren elementarny: D.D.4026.U,KSP

 

 200 000,- zł

Zgodnie z przeznaczeniem.

                UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.