Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 9/2021 dot. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecnie przy ul. Klonowica dz. nr 23/7 obr. 2046

Wykaz nr 9/2021

dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 03.02.2021 r. do 24.02.2021 r.

 

Adres

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

-----------------------------------------

Sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości

KW

obręb

nr dz.

ULICA SEBASTIANA KLONOWICA

SZ1S/00245475/1

2046

23/7

2457

nieruchomość gruntowa zabudowana

Nieruchomość położona jest w obszarze, dla którego obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 5” (Uchwała Nr XXVIII/713/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 28.03.2017r., Dz. U. Woj. Zach. 2017, poz. 1605 z dnia 12.04.2017r.) i znajduje się w granicach terenu elementarnego oznaczonego symbolem Z.Z.1151.Uz przeznaczeniem terenu pod usługi; dopuszcza się mieszkalnictwo zbiorowe; dopuszcza się lokalizację sklepów o pow. sprzedaży nie większej niż 200 m2.

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi zawartymi w § 6 planu: zakazuje się lokalizacji stacji paliw; zakazuje się usług związanych z obsługą pojazdów: warsztaty samochodowe, blacharskie, lakiernicze; zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych (…)

----------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

2 500 000,00

 

(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy)

 

 UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu i uwzględnia prawa oraz ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości, w tym cenę służebności gruntowej prawa przejazdu i przechodu, zapewniającej jej dostęp do drogi publicznej.
  2. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10 a i w związku z art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.