Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 218/2012 dotyczący sprzedaży nieruchomosci gruntowej połóżonej w rejonie ulic Kukułeczki, Kormoranów w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr    218 /2012

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  05.04.2012r. do  25.04.2012 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

 

 

 

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

 

 

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon ulic Kormoranów, Kukułeczki

 

3085

1/206

1/189

574

Nieruchomość gruntowa

 

 Zabudowa usługowa z parkingiem dla samochodów  osobowych

Dla działki nr 1/206 obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Łączna” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXI/560/08 z dn, 24.042008r.r. (Dz. Urz.W.Zach. z 2008r. Nr 52 poz. 1148).Teren elementarny PZ.3004.KS.

 

Dla działki nr 1/189 obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sienno 2”  Uchwała Rady Miasta Nr XLIII/1086/10 z dnia 25.01.2010r.(Dz.Urz.W.Zach. z 08.03.2010r. Nr 19, poz. 379)- Teren elementarny P.Z.1011.U

 

120 000,00

Zabudowa usługowa z parkingiem dla samochodów  osobowych

 

 

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.