Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 40/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Naruszewicza 19, dz. nr 19/8, 103 obr.3026, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 40/2019

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 13.05.2019 r. do 03.06.2019 r.

Lp.

Położenie

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Pow. Łącznie w m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

ewid. dz.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Naruszewicza 19

SZ1S/00092319/2

3026

19/8

5

494

Niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dopuszcza się nowe usługi wbudowane w parter nowej zabudowy na działce geodezyjnej nr 103.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bolinko – Niemierzyńska” w Szczecinie (Uchwała Nr XLII/1056/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r., poz. 117).

Teren elementarny: S.B.3038.MW,U

Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem

599 000,00

(pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)

103

489

 
  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Nieruchomość gruntowa stanowiąca działki o numerach 19/8, 103 z obrębu 3026 w umowie sprzedaży zostanie obciążona służebnością gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa do parkowania na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela działki numer 17/4, 17/6, 17/8, 17/13, 102, 104, 105/2, 106/2, 107 z obrębu 3026 celem zapewnienia tym nieruchomością dostępu do drogi publicznej ul. Naruszewicza.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia w obrębie zbywanej nieruchomości.
  4. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
  5. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  6. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.