Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 608/2013

WYKAZ   nr 608 /2013

 

dotyczący nieruchomości  gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
tj. w dniach od 14.10.2013r. do 04.11.2013r.

                        

 

 

Lp.

 

Adres

nieruchomości

 

 

Nr

KW

 

Oznaczenie nieruchomości wg

KW oraz katastru nieruchomości

 

Pow.

 

 

m2

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Sposób zagospodarowania

 

Cena

Nieruchomości

netto

 

 zł

Nr obrębu

nr dz. ewid.

 

1.

 

Osiedle Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce

 

 

 

4198

 

63/9

i

293/10

 

pow. łączna:

1559

 

Nieruchomość gruntowa

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
w zabudowie wolnostojącej i funkcja komercyjna

 

Działki 63/9 i 293/10 znajdują się na terenie obowiązywania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Płonia-Śmierdnica (zmiana PS.05) uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/483/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 27 października 1997r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z 1997r. nr 14 poz. 135 z dnia

9 grudnia 1997r.). Działki znajdują się w terenie elementarnym o symbolu D.J.18.05.MJ o funkcji dominującej: mieszkalnictwo jednorodzinne
w zabudowie wolnostojącej i funkcja komercyjna.

 

153 000,-

 

 

UWAGI:  

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT naliczony  zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miejskim w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.