Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 73/2016 dot. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin przeznaczonej do sprzedaży w dodze przetargu ustnego nieograniczopnego poł. w Szczecinie przy ul. Średniej 16

 

 

Wykaz nr 73/ 2016

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od24.10.2016 r. do14.11.2016 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

ul. Średnia 16

 

3006

(Nad-Odrą 6)

 

 

78/2

79/1

 

 

 

228

  50

278

Nieruchomość gruntowa


Zabudowa usługowa

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo-Kolonistów”                           w Szczecinie –

Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr LIX/1094/06 

z dn,10.07.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Zach. z dn.16.10.2007 r., Nr 104,poz. 1802).

Teren elementarny: P.B.1012.U,   

- pod zabudowę usługową

 

 57 000,00 zł

Zgodnie z przeznaczeniem.

        

          UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu. Do ceny sprzedaży netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT, naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  2. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej brutto ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  3. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.