Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 416/2012 dotyczący nieruchomości położonych przy ul. Borsuczej działki nr 101/1, 101/2 i 101/3 z obrębu 4010, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Wykaz nr 416/2012

dotyczący nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 27.08.2012r. do 17.09.2012r.

 

 

Lp.

Adres nieruchomości

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow. m2

Opis nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Cena nieruchomości zł netto

Nr obrębu

Nr działki

Obowiązujący plan zagospodarowania

1.

Borsucza - Bryczkowskiego

 

4010

101/1

1213

nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem usług

131. 000,00

2.

Borsucza - Bryczkowskiego

 

4010

101/2

1210

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo – Sławociesze - Zdunowo” uchwalony Uchwałą Nr LV/1025/06 Rady Miasta z dnia 24 kwietnia 2006r. wraz ze zmianami pod nazwą „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 2” uchwalonymi Uchwałą Nr LI/1316/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010r. Teren elementarny D.W.1051.MN,U.

131.000,00

3.

Borsucza - Bryczkowskiego

 

4010

101/3

1257

136.000,00

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.