Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 38/2020 dotyczący nieruchomości gruntowej (dz. nr 135 i 137/1 z obr. 1072) stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr   38/2020

dotyczący niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 27.07.2020r. do 17.08.2020r.

 

Lp.

Położenie

Nr KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

numery

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Iglasta 6

-----------------

1072

135

137/1

 

781

420

1201

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość objęta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Ustowo - Bluszczowa” (Uchwała Nr XLIV/1111/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 1 marca 2010 r.) i leży w terenie elementarnym Z.N.1012.MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą

310 000,00

 

(słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 0/00)

Zgodnie z przeznaczeniem

 

1.    Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

2.    Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

3.    Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

4.    Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.

5.    W umowie sprzedaży ustanowiona zostanie służebność gruntowa na działce numer 34/21 z obrębu 1072, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00203435/3 oraz na części działki numer 49 z obrębu 1072, dla której ww. Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00182676/0, w postaci prawa przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym numer 1072 stanowiącej działki numer 135 i 137/1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1S/00161511/3, celem zapewnienia tej nieruchomości dostępu do drogi publicznej ul. Wysokiej. Służebność zostanie ustanowiona pod warunkiem rozwiązującym – polegającym na nadaniu działkom numer 34/21 i 49 z obrębu 1072 kategorii drogi publicznej. Koszty utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej dla prawidłowego wykonywania służebności gruntowej będą obciążać każdoczesnego właściciela nieruchomości, stanowiącej działki numer 135 i 137/1 z obrębu 1072.