Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 331/2014 dotyczący nieruchomości gruntowej w rejonie ul.Sarniej dz. 41/21z obrębu 3080 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr     331  /2014

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od  26.05.2014 r. do  16.06.2014 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

 

 

rejon ul. Sarniej

Osiedle Warszewo

 

 

 

 

 

 

3080

 

 

 

41/21

 

 

 

497

 

 

nieruchomość gruntowa

 

 

 

121 000,00

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXII/624/05         z dn, 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Zach. z dnia 28 lutego 2005 r. Nr 22,          poz. 417), zmiana planu pod nazwą „Warszewo 3”-

Uchwała Rady Miasta Szczecin

Nr XXXVIII/943/09 z dnia

07 września 2009r.

Teren elementarny P.W.01.010.MJ.

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.