Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 113/2015 dotyczący nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Bogumińskiej, Kruczej Piańskiej- dz.172 obręb 3036 przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 113 /2015

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 9 marca 2015 r. do 30 marca 2015 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

 

1.

 rejon ulic:

Bogumińskiej -Kruczej- Piańskiej

 

 

3036

 

 

172

 

 4369

  nieruchomość gruntowa

 

 

1 900 000,00

 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna            z dopuszczalną lokalizacją usług

 

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Łączna” w Szczecinie – uchwalony Uchwałą Nr XXI/560/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008r.

(Dz.Urz.Woj.Zacho. z dnia 27 maja 2008r. Nr 52, poz.1148). Teren elementarnyP.Z.3030.MW,U

 -------------------------------------------------------------

Zgodnie z przeznaczeniem

 

UWAGI:

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 221, II piętro, prawe skrzydło.