Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz Nr 50/2020 nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego poł. w przy ul. Parkowej 64b dz. nr 21/34, 21/54, 21/56 z obr. 1017 Śr.

 

                                        

 

Wykaz nr 50/ 2020

Dotyczący zabudowanej  nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. w dniach od14.09.2020 r. do05.10.2020 r.

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

Księgi wieczystej

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz wg katastru nieruchomości

Powierzchnia

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena

 nieruchomości   gruntowej zabudowanej

 

(netto)

nr obrębu

nr

ewid.

działki

Sposób zagospodarowania

 

1.

ulica PARKOWA 64b

 

1017

(Śródmieście 17)

21/34

 

21/54

 

21/56

 

98

 

1

 

20

Łącznie: 119

Nieruchomość gruntowa

zabudowana

o użytku: „Bi”

 

Mieszkalnictwo, usługi.

 

Nieruchomość objęta jest II edycją zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzielnicy Śródmieście uchwalonego Uchwałą Nr XLIII/540/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.02.1998 r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Szczecińskiego Nr 7 poz. 55 z dnia 09.04.1998 r.) i znajduje na terenie elementarnym oznaczonym symbolem: S.D.04.MC, dla którego plan ustala funkcję dominującą: mieszkalnictwo, usługi.

 

 

200 000,00

(słownie:  dwieście tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem.

          

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza nieruchomości uwzględnia prawa i ograniczenia, w tym cenę odpłatności za służebność gruntową w postaci prawa przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, przewidzianą do ustanowienia w umowie notarialnej zbycia nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  3. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt. 10 i pkt. 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
  4. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  5. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.