Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Archiwum wykazów nieruchomości UM

Wykaz nr 5/2021 dotyczący nieruchomości gruntowej poł. w Szczecinie w rej. ul. Cieszyńskiej - Kresowej dz. nr 114 obr. 3083

 

                       

Wykaz nr  5/2021

 

dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni

tj. w dniach od 18.01.2021 r. do 08.02.2021 r.

 

 

Lp.

Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości

Pow.

m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

netto

nr obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

 

1.

Rejon
ulic: Cieszyńskiej -Kresowej

 

3083

(Nad-Odrą 83)

 

 

 

114

 

 

 

 

 

1320

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 

Zabudowa jednorodzinna.

Obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Warszewo” – Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXXII//624/05

z dn. 24.01.2005 r.

(Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego

z 2005 r., poz. 22).

 

Teren elementarny P.W.01.058.MJ

 

800 000,00

(słownie: osiemset tysięcy złotych)

Zgodnie z przeznaczeniem

UWAGI:

 

  1. Cena nieruchomości netto stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
  2. Cena wywoławcza  nieruchomości netto uwzględnia prawa i ograniczenia w granicach zbywanej nieruchomości. Do ceny sprzedaży (netto) nieruchomości osiągniętej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce  23% naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Stawka podatku VAT może ulec zmianie w przypadku zmiany ww. ustawy.
  3. Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w wyniku przetargu płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
  4. Byłym właścicielom zbywanych nieruchomości gruntowych, pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, pokój 222, II piętro, prawe skrzydło.